Üyelerin Hakları

Genel Haklar

  • Haklarda Eşitlik: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılmaz.
  • Tüm üyeler, derneğin tüm kurumsal ve temsili logo, amblem, kurumsal kimlik, vb. aidiyet işaretlerini kullanabilir.

  • Tüm üyeler dernek faaliyetlerine ve genel kurul toplantılarına katılır.

  • Onursal üyeler hariç, her üyenin dernek kurullarına seçilme hakkı vardır.

  • Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Oy Hakkı

  • Her üye Genel Kurulda sadece bir oy kullanabilir. Genel Kurulda vekâleten oy kullanma hakkı yoktur.

  • Gerçek kişi üyeler şahsen, tüzel kişi üyeler, şirket müdürü, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi vasıtasıyla oy kullanır. Bu kişinin yetki veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

  • Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.