Etik Kurulu

Çeviri İşletmeleri Derneği bünyesinde dernek üyelerini kapsayacak etik kural ve ilkeleri belirlemek ve uyulmasını gözetmek amacıyla bir Etik Kurul oluşturulmuştur. Beş asil ve beş yedek üyeden oluşan Etik Kurul’da üç dernek üyesi işletme temsilcisi, bir Çeviri Bilim Öğretim Üyesi ve bir çevirmen bulunması esastır. Genel Kurul’da yapılan seçim sonrası asil üyeler açık oyla kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve iki üye seçerler. Etik Kurul’un görev süresi, bir sonraki Olağan Genel Kurul’a kadardır.

Etik Kurulu Tüzüğü Madde 6 uyarınca, Etik Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları şöyledir:

Etik Kurul;

 1. Dernek üyelerinin ortak değerlerini belirlemek amacıyla kurucular kurulunca tanımlanmış ve bu yönetmelik ekinde verilen, uygulanabilir temel ilke ve kuralları değerlendirir, gerektiğinde yeni kural ekleyebilir ya da var olanı değiştirebilir veya çıkarabilir. Revize ettiği ilke ve kuralları, yönetmelikte yer alması için Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na sunar.
 2. Dernek üyelerinin, bu yönetmelik ekinde belirtilen etik kurallar doğrultusunda hareket edip etmediğini kendisine bildirilen şikayetle veya re’sen hareketle araştırır ve inceler.
 3. Şikayet başvuruları için bir ön değerlendirme çalışması yapar. Ön değerlendirme sonucunda soruşturma yapılmaya değer görmediği başvuruları gerekçesini belirtmek suretiyle reddine yetkilidir. Araştırma yapılması gerekenler için çalışmalarını başlatır.
 4. İnceleme ve değerlendirme kapsamında gerektiğinde ilgili dernek üyelerinden bilgi isteyebilir. Dernek üyeleri, söz konusu taleplere yazılı olarak cevap vermekle yükümlüdürler.
 5. Değerlendirmelerini en geç 30 gün içerisinde tamamlayarak görüşünü Yönetim Kurulu’na iletir.


Asıl Üyeler

 •  Sn. Işın ÖNER,
 •  Sn. Dilek YAZICI,
 •  Sn. Turgut AĞAR

Yedek Üyeler

 •  Sn. Ümit ÖZAYDIN,
 •  Sn. Ufuk ÖZSOY,
 •  Sn. İnan ÖNER